FIREMNÝ ÚČET

V prípade, ak má klient záujem založiť si účet na svoju živnosť, firmu alebo iný typ podnikateľského subjektu, je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti (jeden dokument môže preukazovať viac skutočností naraz):

 • číslo spoločnosti v registri;

 • registrované meno spoločnosti a obchodné meno (ak je iné ako registrované meno);

 • sídlo spoločnosti a miesta výkonu činnosti, ak sú iné od sídla spoločnosti;

 • členov predstavenstva, konateľov alebo iných jednotlivcov, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti;

 • rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu.

 • rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu.

 • zoznam konečných vlastníkov spoločnosti, s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú umiestnené na európskom regulovanom trhu alebo treťom trhu s ekvivalentnými nárokmi na zverejňovanie a transparentnosť;

 • zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí vystupujú ako zástupcovia vlastníkov spoločnosti.

Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú požadované skutočnosti.

 

DOKUMENTY NA PREUKÁZANIE:

Výpis z obchodného registra;

 • Zakladateľskú zmluvu;

 • Stanovy;

 • Spoločenskú zmluvu;

 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu (príloha č.1);

 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o otvorení účtu (príloha č. 2). V prípade, že registrovaný vlastník koná ako zástupca konečných vlastníkov, je potrebná:

  • kópia zmluvy a zastupovaní

  • POI a POR nasledovných osôb:

  – zástupca, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu; – koneční vlastníci; – zástupca vlastníkov.

OSOBNÝ ÚČET

DOKUMENTY POTREBNÉ NA REGISTRÁCIU KLIENTA

Pred aktiváciou klientskeho účtu je potrebné, aby nám klient doručil doklady za účelom overenia jeho identity a bydliska.

Doklad dotožnosti - OVERENIE IDENTITY KLIENTA

Kópia jedného z nasledovných identifikačných dokladov

 • Cestovný pas – dvojstrana s fotkou (MRZ riadky dobre viditeľné);

 • Občiansky preukaz – obojstranne (MRZ riadky dobre viditeľné);

 • Vodičský preukaz – obojstranne.

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko;

 • Dátum narodenia;

 • Dátum exspirácie, musí byť platný.

* Adresa na OP nemusí byť zhodná s adresou udanou pri registrácii

Dokument potvrdzujúci adresu – OVERENIE BYDLISKA KLIENTA

Účelom overenia bydliska je získať adresu, kde sa klient obvykle zdržuje, čo sa nemusí zhodovať s adresou trvalého bydliska. Preto je potrebná napríklad faktúra za elektriku, pretože predpokladom je, že tam kde platí klient elektriku sa aj naozaj zdržiava.

Požadujeme kópiu jedného z nasledovných dokladov:

 • účet alebo faktúra za verejnoprospešné služby: elektrika, plyn, voda, smeti;

 • faktúra za internet;

 • faktúra za pevnú linku;

 • výpis (bankový alebo kreditnej karty);

 • zmluva o prenájme alebo účet za prenájom;

 • štátne potvrdenie bydliska;

 • hypotekárny úver;

 • oficiálny list (polícia, veľvyslanectvo, mestský úrad, daňový doklad, volebný list, doklad zo štátnej sociálnej poisťovne).

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko;

 • Adresa;

 • Dátum (dokument nesmie byť starší ako 6 mesiacov).

NASLEDOVNÉ DOKUMENTY NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ:

 • poistenie (Aegon, Dôvera, poistenie vozidla atď.);

 • faktúra za mobilné služby;

 • ručne písané dokumenty.

Postup pri aktivácii klienta:

Oddelenie klientskej podpory skontroluje a odsúhlasí dokumenty klienta a následne aktivuje obchodný účet na obchodovanie.

INÉ DOKUMENTY

V prípade, ak klient býva s rodinou a nemôže zaslať doklad o bydlisku vo svojom mene vyzveme ho, aby zaslal nasledujúce dokumenty od člena rodiny (matka, otec, manželka, manžel):

 • Doklad totožnosti;

 • Dokument potvrdzujúci adresu;

 • v prípade, že se jedná o matku/otca, budeme požadovať rodný list klienta;

 • v prípade, že se jedná o manželku/manžela, budeme požadovať sobášny list.

KREDITNÁ KARTA

Aby sa zabránilo podvodom s kreditnými kartami, vyžadujeme od klientov kópiu Kreditnej karty.

KÓPIA MUSÍ OBSAHOVAŤ:

• Meno držiteľa,

• Prvé 4 číslice a posledné 4 číslice čísla kreditnej karty;

• Dátum splatnosti (stále platné);

• Podpis držiteľa (začiernite CVV2 kód).

Klienti, ktorí majú vysokú aktivitu pohybov na kreditnej karte budú požiadaní, aby zaslali DOD (Declaration of Deposits / Výpis z účtu).