Licencia a regulácia

CapitalPanda je registrovaná obchodná značka spoločnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd., ktorá je cyperskou investičnou spoločnosťou (CIF), ktorá je pod dohľadom a je regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere (CySEC), s CIF licenciou číslo 274/15.

Máme licenciu na poskytovanie investičných a vedľajších služieb vo vzťahu k jednému alebo viacerým finančným nástrojom uvedeným v časti I časti II a časti III prvého dodatku Zákona 87 (I) / 2017 o poskytovaní investičných služieb, výkone investičných činností a činnosti regulovaného trhu.

Spoločnosť má zmluvný vzťah s týmito viazanými agentmi Trade online d.o.o.Golden Line Management KftAegean Equity Single Member P.C.Solum VLC Marketing Company S.L., Ox Czechia s.r.o. a ProfitLevel d.o.o.

Investičné služby:

 1. prijímanie a prevod príkazov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,

 2. vykonanie príkazov v mene klientov.

 3. riadenie portfólia.

 4. investičné poradenstvo.

Pomocné služby:

 1. Úschova a správa finančných nástrojov na účte klientov, vrátane úschovy a súvisiacich služieb, ako je správa peňažných prostriedkov/kolaterálov.

 2. Devízové služby, ak sú tieto služby spojené s poskytovaním investičných služieb.

 3. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi, aby mu umožnila uskutočniť transakciu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je v transakcii zapojená Spoločnosť poskytujúca úver alebo pôžičku;

 4. Investičný výskum a finančná analýza alebo iné formy všeobecných odporúčaní týkajúcich sa transakcií s finančnými nástrojmi.

Finančné nástroje:

 1. prevoditeľné cenné papiere,

 2. nástroje peňažného trhu,

 3. podiely v podnikoch kolektívneho investovania,

 4. opcie, futures, swapy, dohody o forwardových úrokových mierach a iné mimoburzové deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných opatrení, ktoré sa môžu vyrovnať fyzicky alebo finančne,

 5. opcie, futures, swapy, dohody o forwardových úrokových mierach a iné mimoburzové deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie),

 6. opcie, futures, swapy a iné mimoburzové deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu fyzicky vyrovnať za predpokladu, že sa obchodujú na regulovanom trhu a/alebo MTF,

 7. opcie, futures, swapy, forwardy a iné mimoburzové deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu fyzicky vyrovnať nie iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov, vzhľadom na to, či sa medzi iným zúčtujú alebo vyrovnajú prostredníctvom uznávaných zúčtovacích stredísk, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu,

 8. derivátové nástroje na presun kreditného rizika,

 9. finančné dohody o obchodoch na rozdiel,

 10. opcie, futures, swapy, dohody o forwardových úrokových mierach a iné mimoburzové deriváty týkajúce sa klimatických premenných, dopravných sadzieb, emisných kvót alebo miery inflácie alebo iné úradné hospodárske štatistiky, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie), ako aj iné mimoburzové deriváty týkajúce sa aktív, práv, povinností, indexov a opatrení, ktoré nie sú inak uvedené v tomto oddiele, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov vzhľadom na to, či sa medzi iným obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, účtujú alebo vyrovnávajú prostredníctvom uznávaných zúčtovacích stredísk, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu.

Cross-Border Services to the Member States

Country Regulator
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Sweden Finansinspektionen (FI)
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Ireland Central Bank of Ireland
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Slovakia Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Lichtestein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA)

Prečo práve my?

Poskytujeme najlepšie služby pre úspešné obchodovanie

Pre náš pro-klientský prístup

Sme maklér STP - priamy prístup na medzibankový trh, zasielanie objednávok priamo na skutočný trh

Poskytujeme klientom lokálnu podporu

Pre náš kvalitný vzdelávací systém

Kontakt

Chcete vedieť viac? Zavolajte alebo nám napíšte.

+357-25-030-536
support@capitalpanda.com